KİMPAŞ KİMYEVİ MAD. PAZ. TİC.VE SAN. A.Ş KİŞİSEL VERİLERİ KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca, Kimpaş Kimyevi Mad. Paz. Tic. Ve San. A.Ş. olarak işbu aydınlatma metni çalışanlarımız dışında verisi işlenen üçüncü kişilere ilişkin veri sorumlusu olarak gerekli aydınlatmanın yapılması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz veri sorumlusu sıfatıyla, üçüncü kişilerin Kişisel verilerini/Özel nitelikli kişisel verilerini, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında; hukuka uygun bir şekilde işleyebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. Kişilere aktarabilecektir.

1.Tanımlar

Kanun; KVKK 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri v.b

Kişisel verilerin işlenmesi;  kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri Sahibi/İlgili Kişi; Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri İşleyen; Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu; Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt

  1. Kişisel Verilerinizin/Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kimpaş Kimyevi Mad. Paz. Tic. Ve San. A.Ş tarafından elde edilen kişisel verileriniz/Özel nitelikli kişisel verileriniz  aşağıda belirtilen kapsam dâhilinde işlenecektir:

İşe alım ve değerlendirme süreçlerinin yürütülebilmesi,

İş ortaklığı/ alım-satım sözleşme görüşmeleri ve sözleşmelerinin imzalanması,

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Vekâlet ve imza sirküleri temin süreçlerinin yürütülmesi,

Kişisel Verilerinizin/Özel Nitelikli Kişisel verilerinizin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere
uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları dâhilinde, yukarıda sayılan süreçlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, bulabileceğiniz destek hizmeti alınan firmalar ile kişilere ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin/Özel Nitelikli Kişisel verilerinizin Yurtdışına Aktarımı

Kimpaş Kimyevi Mad. Paz. Tic. Ve San. A.Ş. olarak verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır. Yurt dışına veri aktarımı söz konusu olduğunda gerekli bilgilendirme şirketimiz tarafından yapılacak olup buna ilişkin kanundan kaynaklı açık rızanızın alınmasını gerektirmesi halinde ilgili kişiye gerekli aydınlatma yapılarak açık rızasının alınması halinde aktarım yapılabilecektir.

Kişisel Veri/Özel Nitelikli Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Kimpaş Kimyevi Mad. Paz. Tic. Ve San. A.Ş. tarafından, Şirket’e başvuru, e- posta ve farklı kanallar vasıtasıyla ve aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır.

Söz konusu kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler;

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, iş sözleşmesinin kurulması, kanundan ve sözleşmeden kaynaklı haklarınızın kullanılabilmesi, Şirketin meşru menfaati veya hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan süreçleri gerçekleştirebilmek amacıyla ve ticari ve işletmesel faaliyetlerimizi yürütmek sebebiyle, sözleşme ilişkisinin başlangıcı ve devamı süresince fiziki ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde toplanmaktadır. Ayrıca bu verileriniz ilgili verilere ilişkin kanunlarda özel bir saklama süresi öngörülmesi halinde öngörülen saklama süresince fiziki ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde saklanacaktır. Bu çerçevede özel nitelikli kişisel verileriniz/ kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

7.Kişisel verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik KVKK ’nın 12. Maddesinin 1. bendinde öngörülen tedbirleri almaktadır.

KVKK Kapsamında İlgili Kişi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,

(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerebildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

Kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararıngiderilmesini talep etme.

Soru ve talepleriniz

Yukarıdaki maddelerde geçen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.kimpas.com.tr adresindeki formun doldurup imzalanarak, formda belirtilen yollar ile şirketimize iletilmesi halinde ilgili talebiniz en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Çalışan Adayı Açık Rıza Metni

Çalışan Açık Rıza Beyanı

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Özel Nitelikli Veri İşleme Politikası

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişki Saklama ve İmha Politikası

Veri Güvenliği Politikası